Embassy of Ireland, Malaysia

Diplomatic and Consular Information for Malaysia
Embassy of Ireland
Ireland House
The Amp Walk
218 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
Malaysia

Tel: + 603 2167 8200
Fax: +60 3 2161 3427

Email: Submit your query
Website: https://www.dfa.ie/malaysia

Ambassador:

Hilary Reilly

Deputy Head of Mission:

Frank Bradley

Source: www.embassyofireland.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *